Хүний нөөцийн удирдлагын дэд системүүд

Standard
  1. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн- ажил хийх хөдөлмөрийн бүхий л таатай орчныг бүрдүүлэх хамаарна.

–          Хөдөлмөрийн сэтгэл зүй, физиологийн шаардлагыг хангах

–          Хөдөлмөрийн эргонометрикийн шаардалаг хангах

–          Хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй байдлыг хангах

–          Хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах

2. Хөдөлмөрийн харилцааны

–          Бүлгийн болон хувь хүний харилцааг шинжлэх

–          Удирлагын харилцааг шинжлэх

–          Зөрөлдөөн стрессийг удирдах

3. Боловсон хүчнийг бүрдүүлэх тооцох- Шаардлагатай ажилчдын тоо болон хэрэгцээт албан тушаалуудад тохирох хүмүүсийг олж байршуулах нь хамгийн чухал асуудал.

–          Шилжилт хөдөлгөөн, өөрчлөлтийг тооцох

–          Боловсон хүчний мэдээллэр удирдлагыг хангах

–          Мэргэшүүлэх

–          Эзэнгүйдэл арилгах

4. Төлөвлөлтийн – Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө болон хүний нөөцийн бүхий л төлөвлөлтийг хамрах бөгөөд хүний нөөцтэй холбоотой бүх төлөвлөлтийг нарийн гаргах үйл ажиллагаа.

–          Хүний нөөцийн удирдлагын стратегийг боловсруулах

–          Хүний чадварийг шинжлэх

–          Хөдөлмөрийн зах зээлийн шинжилгээ хийх

–          Хэрэгцээг төлөвлөх, таамаглах

–          Гадаад эх үүсвэрийг ашиглах

5. Хүний хөгжлийн- Ажилтан албан хаагчдыг одоогын нөхцөл байдлаас нь илүү дадлага туршлагатай болгохын тулд сургаж хөгжүүлэх шаардлага гарч ирэх бөгөөд хэнийг, хэзээ, хэрхэн сургахыг сайтар төлөвлөх нь чухал. Энэ нь нөгөө талаас ажилчныг ажиллуулах мотивац болж өгдөг.

–          Техник эдийн засгийн боловсрол олгох

–          Дахин сургах, мэргэжил дээшлүүлэх

–          Боловсон хүчний нөөц бэлтгэх

–          Карьеэрийг төлөвлөх

–          Шинэ ажилд орогчдыг мэргэжлийн, нийгэм сэтгэл зүйн талаас нь хамт олонд дасгах

6. Урамшууллын арга хэрэгслийн-Энэ нь байгууллагын зүгээс ажилчиддаа үзүүлэх бүхий л урамшууллын хэлбэрүүдэийг хамруулсан цогц бодолго боловсруулах үйл явц юм.

–          Хөдөлмөрийн норм, тарифф тогтоох

–          Хөлс төлөлт

7. Хуулийн

–          Хөдөлмөр харилцааны эрх зүйн асуудлыг шийдэх

–          Хамтын гэрээ байгуулах

–          Аж ахуйн үйл ажиллагааны эрх зүйн асуудлыг шийдэх

8. Нийгмийн асуудал

–          Хооллолтын зохион байгуулалтыг шийдэх

–          Орон сууцны хангамжийг зохицуулах

–          Бие бялдрын ба соёл гоо зүйн мэдрэмжийг хөгжүүлэх

–          Хүүхдийн эрх ашигт үйлчлэх

–          Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хангах

9. Удирдлага зохион байгуулалтын

–          Бүтцийн шинжилгээ хийх

–          Бүтцийг төлөвлөх

–          Бүтцийг бүрдүүлэх

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s